Frederik Lund Ottesen (1913-1975)

Frederik Ottesen, FO-010
FO-010
Oil on canvas, 29" x 36"