Frederik Lund Ottesen (1913-1975)

Frederik Ottesen, FO-009
FO-009
Oil on canvas, 26" x 36"