Frederik Lund Ottesen (1913-1975)

Frederik Ottesen, FO-008
FO-008
Oil on canvas, 26" x 32"